autor:
,
polub nas na Facebook:
udostępnij:

W podstawowym zakresie SzkolnaPolisa.PL w tym roku dodaliśmy Hejt Stop. Zgodnie z definicją jest to organizacja i pokrycie kosztów zdalnego świadczenia Ubezpieczonemu usług pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej. Dziś opowiemy co to oznacza i w jakim zakresie chronione jest dziecko.

Co to oznacza?

Ubezpieczenie Hejt Stop zapewnia pomoc prawną i psychologiczną w sytuacji: 
•    znieważenia lub zniesławienia w sieci,
•    cyberbulling (gnębienia w wirtualnej przestrzeni),
•    agresywnych, obraźli¬wych działań w sieci (np. komentarze lub opinie na temat Ubezpieczonego),
•    rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niepożądanych prywatnych informacji w sieci lub rozpowszechnianie w sieci zdjęć Ubezpieczonego,
•    deepfake (czyli techniki obróbki obrazu, w której istnieje możliwość dopasowania twarzy do innego ciała),
•    szantaż,
•    inne działania przemocowe w sieci w stosunku do Ubezpieczonego.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe zorganizuje i pokryje koszty pomocy informatycznej, psychologicznej i prawnej.

Pomoc prawna

W sytuacji pomówienia, znieważenia lub bezprawnego ujawnienia informacji prywatnych Twojego dziecka polisa ubezpieczeniowa obejmuje pomoc prawnika, której celem jest ochrona interesów ubezpieczonego.

Prawna pomoc obejmuje:

a) porady prawne, w procesie:
i. interwencyjnym;
ii. zgłoszenia przypadku do organów ścigania;
iii. zawezwania do zaprzestania działań;
iv. zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza;
v. żądania blokady konta ma¬ilowego lub społecznościowego;
vi. wezwania do naprawienia szkody;
b) przekazanie wzoru pisma, przy:
i. sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wy¬maganych do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci;
ii. opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwo¬ści popełnienia przestępstwa;
iii. konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w sto¬sunku do sprawcy zachowania. 
Usługi w ramach pomocy prawnej są nielimitowane. 

Pomoc psychologiczna 

Wymienione wyżej zdarzenia mogą odbić się negatywnie na psychice dziecka, dlatego Hejt Stop obejmuje zakresem także konsultacje psychologiczne. Polisa obejmuje dwie konsultacje 30 minutowe w roku polisowym. 

Pomoc informatyczna 

Pomoc informatyczna obejmuje:

1.    Zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych

Jest to pomoc w zakresie:
a) ustawienia hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu;
b) zabezpieczenia konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej;
c) przeanalizowania lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany dostęp);
d) ustawienia prywatności (profile publiczne, prywatne);
e) usunięcia niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam;
f) procesowania ewentualnych płatności w sieci;
g) skonfigurowania powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont;
h) szyfrowania wiadomości z powia¬domieniami;
i) zdalnej pomocy specjalisty IT, po¬legającej na podjęciu próby usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym na urządzeniu Ubezpieczonego.

2. włamanie na konto na portalu społecznościowym

Przekazanie informacji:
a) jak postępować po kradzieży danych;
b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości 
internetowej;
c) kogo zawiadomić o włamaniu;
d) o potrzebnych dokumentach, aby odzyskać profil;
e) jak unikać podobnych sytuacji 
w przyszłości.
Pomoc informatyczna to 4 zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Współcześnie dzieci korzystają z Internetu przez wiele godzin w ciągu dnia. Spotkać się tam mogą z hejtem, a nawet same go doświadczyć. Dlatego warto zadbać o ochronę ubezpieczeniową dla dziecka. 
Cyberprzemoc to niestety zjawisko, z którym dzieci stykają się coraz częściej. Młodzież staje się obiektem żartów rówieśników, w wyniku tego zachwiane zostaje poczucie własnej wartości dziecka, a w skrajnych przypadkach może dojść do depresji u dziecka. Po  opublikowaniu szkalujących treści zdarza się, że poszkodowany jest szantażowany, a przemoc przenosi się z rzeczywistości wirtualnej do tej realnej. 
Gdy dziecko doświadczy Hejtu w Sieci najważniejsze jest wsparcie bliskich, jednak istotne jest także zapewnienie dziecku pomocy prawnej, psychologicznej oraz informatycznej, aby zminimalizować skutki zdarzenia. 

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia