Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Mentor – Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. w celu:

 1. Umożliwienia wglądu do umów ubezpieczenia zawartych z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL oraz odpowiadających im płatności);
 2. Marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiania ofert ubezpieczeń oraz badania potrzeb i opinii;
 3. Zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia zawartej z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL, w tym:
  1. automatycznego przygotowywania i prezentowania ofert ubezpieczeniowych,
  2. doręczenia tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia i innych dokumentów związanych z wymogami dotyczącymi zawarcia umowy ubezpieczenia,
  3. przyjęcia wniosku o ubezpieczenie,
  4. przyjmowania wpłat składek ubezpieczeniowych,
  5. przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia,
  6. uczestniczenia w administrowaniu i wykonaniu zawartej umowy ubezpieczenia,
  7. informowaniu o trybie postępowania w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego i udzielania pomocy w ramach procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
  8. przyjmowania druków dotyczących obsługiwanej umowy ubezpieczenia,
  9. nadzorowania terminowości wpłacania składek ubezpieczeniowych,
  10. obsługi w zakresie związanym z kontynuacją zawartej umowy ubezpieczenia oraz zapewnieniu możliwości sprawnego zawierania umowy ubezpieczenia na następne okresy lub jej odnawiania i informowania o upływającym okresie ochrony ubezpieczeniowej.

ADMINISTRATOR / PROCESOR DANYCH

Administratorem / procesorem Pana(-i) danych osobowych jest Mentor – Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000188502, NIP 899-249-61-02, REGON: 932964825, o kapitale zakładowym w wysokości 267.750,00 zł, zwana dalej Mentor Ubezpieczenia.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA / PROCESORA

Z administratorem / procesorem Mentor Ubezpieczenia można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mentorui.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 56 660 12 02 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora / procesora.


KATEGORIE DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA MENTOR UBEZPIECZENIA

W celu umożliwienia wglądu do umów ubezpieczenia zawartych z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL oraz odpowiadających im płatności wymagane jest podanie adresu e-mail lub przekazanie go za pośrednictwem usług zewnętrznych Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) lub Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).

W przypadku udzielenia zgody na marketing bezpośredni może Pan(-i) podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, MMS) wymagane jest podanie adresu e-mail.

W przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR) wymagane jest podanie:

 1. imienia i nazwiska, ponieważ umożliwia identyfikację rozmówcy,
 2. numeru telefonu.

W trakcie korzystania przez Pana(-ią) z Serwisu, automatycznie zbierany jest używany przez Pana(-ią) adres IP.


KATEGORIE DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ PROCESORA MENTOR UBEZPIECZENIA

W celu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia wymagane jest podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko,
 2. PESEL,
 3. Adres zamieszkania i / lub adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą / gospodarczą (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 4. Numer telefonu,
 5. Adres e-mail,

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Pana(-i) dane mogą być przetwarzane przez administratora w celu:

 1. Umożliwienia wglądu do umów ubezpieczenia zawartych z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL oraz odpowiadających im płatności. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Pana(-ią) zgoda na przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych w tym celu. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji.
 2. Marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiania ofert ubezpieczeń oraz badania potrzeb i opinii. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Pana(-ią) zgoda na przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych w tym celu. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji.
 3. Zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia zawartej z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL, w tym:
  1. Automatycznego przygotowywania i prezentowania ofert ubezpieczeniowych;
  2. Doręczenia tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia i innych dokumentów związanych z wymogami dotyczącymi zawarcia umowy ubezpieczenia;
  3. Przyjęcia wniosku o ubezpieczenie;
  4. Przyjmowania wpłat składek ubezpieczeniowych;
  5. Przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia;
  6. Uczestniczenia w administrowaniu i wykonaniu zawartej umowy ubezpieczenia;
  7. Informowaniu o trybie postępowania w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego i udzielania pomocy w ramach procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych;
  8. Przyjmowania druków dotyczących obsługiwanej umowy ubezpieczenia;
  9. Nadzorowania terminowości wpłacania składek ubezpieczeniowych;
  10. Obsługi w zakresie związanym z kontynuacją zawartej umowy ubezpieczenia oraz zapewnieniu możliwości sprawnego zawierania umowy ubezpieczenia na następne okresy lub jej odnawiania i informowania o upływającym okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji.


ŹRÓDŁO DANYCH

Pana(-i) dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana(-i) z wyjątkiem używanego przez Pana(-ią) adresu IP, który jest automatycznie zbierany w trakcie korzystania przez Pana(-ią) z Serwisu. W celu umożliwienia wglądu do umów ubezpieczenia zawartych z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL oraz odpowiadających im płatności, przesyłania informacji marketingowych oraz zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia zawartej z poziomu serwisu SzkolnaPolisa.PL nie pobieramy danych z innych źródeł.

Pana(-i) dane (email) pozyskujemy za pośrednictwem usług zewnętrznych Google lub Facebook wyłącznie w sytuacji wykorzystania tychże serwisów do rejestracji i zalogowania na platformie SzkolnaPolisa.PL


ZASADY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w formie elektronicznej oraz przechowywane na terytorium Polski.

Mentor Ubezpieczenia zobowiązuje się do należytej ochrony Pana(-i) danych osobowych, przetwarzając je na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymogi polskiego prawa.

Serwis chroniony jest z użyciem szyfrowanego protokołu SSL. Transfer wszystkich podanych przez Pana(-ią) danych osobowych w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem 256-bitowego klucza szyfrującego.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów ubezpieczenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pan(-i) sprzeciw wobec przetwarzania Pan(-i) danych w tym celu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pan(-i) dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Posiada Pan(-i) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Pana(-i) danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pana(-i) dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z procesorem w zakresie realizacji usługi ubezpieczeniowej, w tym Stowarzyszenie Horyzont Pro z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń.

Pana(-i) dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom lub organom, które są upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.


PRAWA W ZAKRESIE PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli Panu(-i) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana(-i) danych osobowych.

Jeżeli Panu(-i) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora / procesora Pana(-i) danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan(-i) przesłać te dane innemu administratorowi.

Jeżeli zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana(-i) danych osobowych jest zgoda, ma Pan(-i) prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w siedzibie Mentor Ubezpieczenia lub wysyłając e-mail na adres iod@mentorui.pl albo pismo na adres Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uzna Pan(-i), że Pana(-i) dane są przetwarzane przez Mentor Ubezpieczenia w sposób niezgodny z przepisami prawa lub wyrażoną zgodą, ma Pan(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia