Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) zapewnia finansowe wsparcie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń wymienionych w ofercie np. pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

Tak. W zakresie ochrony ubezpieczenia szkolnego NNW dostępnego na szkolnapolisa.pl znajduje się wyczynowe uprawianie sportu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pakiet Assistance w zależności od wybranego wariantu może obejmować następujące świadczenia:
 • Opieka pielęgniarska
 • Transport osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji
 • Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji
 • Transport do/i i między placówkami medycznymi
 • Korepetycje w miejscu zamieszkania

Ochroną może zostać objęte dziecko na każdym etapie edukacji, od okresu przedszkolnego, aż do 25 roku życia, o ile Twoje dziecko po ukończeniu 18 roku życia dalej jest uczniem / studentem na terytorium RP.

W zależności od wybranego wariantu, Ubezpieczycielem może być: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Nie. Ochroną mogą zostać objęte wyłącznie dzieci, które kształcą się na terytorium RP.

Nie. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę, również poza terenem szkoły / uczelni.

Nie. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres 12 miesięcy.

Tak, pod warunkiem, że Twoje dziecko jest uczniem lub studentem na terytorium RP i nie ma ukończonego 25 roku życia.

Zakup ubezpieczenia odbywa się w całości on-line. Wystarczy wybrać interesujący zakres ubezpieczenia, zapoznać się z Regulaminem serwisu SzkolnaPolisa.PL, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, podać dane wymagane przez Ubezpieczyciela do zawarcia umowy i opłacić składkę. Cały proces zakupu trwa zaledwie kilka minut i umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do Internetu! Proces zakupu ubezpieczenia: Wybierz interesujący Cię wariant ochrony Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Opłać składkę Ciech się ochroną swojego dziecka!

Zalecamy dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem serwisu szkolnapolisa.pl

Znajdziesz je w zakładce Dokumenty, dostępnej na stronie głównej.

Płatności za ubezpieczenie możesz dokonać przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Kwota oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności, są zawarte w treści wiadomości elektronicznej, przesłanej każdorazowo po wystawieniu wniosku na podany przez Ciebie adres e-mail. Możesz również skorzystać z formy płatności przez system PayU!

Tak. W przypadku ubezpieczenia NNW dopuszczalna jest tzw. kumulacja świadczeń, czyli uzyskanie kilku świadczeń za ten sam wypadek ubezpieczeniowy, np. trwały uszczerbek na zdrowiu.

Szkodę można zgłosić poprzez formularz https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new lub telefonicznie, podając nr polisy (zaczynający się od A-A).

Zgłosić szkodę powinno się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia dziecka na to pozwala.

Nie wymagamy wypełnienia formularza szkodowego. Dalszy proces zgłoszenia szkody następuje zgodnie z wymaganiami Ubezpieczyciela.

Nie, ubezpieczenie NNW dziecka obejmuje swoim zakresem tylko choroby zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia zostanie przyznane pod warunkiem rozpoznania u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju poważnej choroby:
 • nowotwór złośliwy
 • paraliż
 • niewydolność nerek
 • transplantacja głównych organów
 • poliomyelitis
 • utrata mowy
 • utrata słuchu
 • utrata wzroku
 • anemia aplastyczna
 • stwardnienie rozsiane
 • cukrzyca typu I
 • niewydolność serca
 • choroba autoimmunologiczna
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • borelioza
 • pneumokokowe zapalenie płuc
 • meningokokowe zapalenie opon mózgowych
W przypadku zachorowania na więcej niż jedną poważną chorobę, świadczenie wypłacane jest tylko przy pierwszej diagnozie.

Tak. Od umowy ubezpieczenia zawartej online można odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Pod uwagę brana jest data wysłania oświadczenia. Po odstąpieniu od umowy ubezpieczenia NNW Dziecka Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Wymagane jest złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia z własnoręcznym podpisem ubezpieczającego. Podpisane oświadczenie należy przesłać do nas na kontakt@szkolnapolisa.pl lub pocztą pod adresem Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń wszystkie warianty ubezpieczenia dostępne na stronie szkolnapolisa.pl są zawierane w Opcji Podstawowej z możliwością rozszerzenia ochrony o Opcje Dodatkowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej.

Polisa przewiduje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia stomatologicznego, które wynikają z nieszczęśliwego wypadku, w granicach sumy ubezpieczenia i w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej.
© 2019 - 2024 Mentor Ubezpieczenia